Algemene voorwaarden Uwcasso

1. Begrippen
1.1 UWCASSO: het bedrijf Uwcasso Incasso bekend onder handelsregisternummer 64726347, met
vestigingsnummer 000039723763, gevestigd te Amsterdam
1.2 Opdrachtgever: de (rechts)persoon en behalve deze, diens vertegenwoordiger(s),
rechthebbende(n) en erfgenamen, die met UWCASSO een overeenkomst (wenst te) sluit(en).
1.3 Overeenkomst: elk door UWCASSO geaccepteerd verzoek van opdrachtgever tot het verrichten
van werkzaamheden met als doel betaling van haar vordering te verkrijgen.
1.4 Werkzaamheden: incassowerkzaamheden, geven van adviezen, verlenen van rechtskundige
bijstand, voeren van procedures en alle daarmee verband houdende werkzaamheden, afwikkeling
van executoriale titels, credit management en detachering, alsmede de aansturing van ambtelijke
werkzaamheden als omschreven in de Gerechtsdeurwaarderswet en de Advocatenwet zoals (zoveel
mogelijk) uitgevoerd door een door UWCASSO gekozen gerechtsdeurwaarder en advocaat.

2. Algemeen
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van UWCASSO, alsmede
op alle met UWCASSO gesloten overeenkomsten en de uitvoering daarvan, tenzij voorafgaande aan
de totstandkoming schriftelijk anders is overeengekomen.
2.2 Alle door UWCASSO gedane aanbiedingen, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend. Een
overeenkomst tussen UWCASSO en opdrachtgever komt tot stand door middel van aanbod en
acceptatie, die alsdan uitsluitend door deze algemene voorwaarden worden beheerst.
Opdrachtgever doet afstand van de toepasselijkheid van eventuele bestaande eigen algemene
voorwaarden.
2.3 Afwijkingen op deze algemene voorwaarden, dan wel afspraken met of toezeggingen van
UWCASSO of een derde die door UWCASSO is ingeschakeld bij de uitvoering van de overeenkomst,
zijn niet bindend, tenzij zulks schriftelijk is bevestigd door UWCASSO.
2.4 Ieder der partijen is te allen tijde en in ieder stadium gedurende de looptijd van de
overeenkomst bevoegd de bemoeienissen van UWCASSO te beëindigen, tenzij anders
overeengekomen. De wijze van beëindiging dient schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te worden
gemaakt.
2.5 UWCASSO is bevoegd bij uitvoering van de overeenkomst gebruik te maken van derden.

3. Verplichtingen UWCASSO
3.1 Alle werkzaamheden van UWCASSO hebben het karakter van een inspanningsverplichting,
weshalve UWCASSO in geen enkel geval een te behalen resultaat kan garanderen.
3.2 Bij de uitvoering van de overeenkomst neemt UWCASSO de grootst mogelijke zorgvuldigheid en
discretie in acht en zal UWCASSO al het mogelijke doen om de belangen van opdrachtgever goed te
behartigen.
3.3 UWCASSO is, behoudens verplichtingen die de wet mogelijk op haar legt tot openbaarmaking
van bepaalde gegevens, verplicht tot geheimhouding tegenover derden, die niet bij de uitvoering
van de overeenkomst zijn betrokken.

4. Verplichtingen opdrachtgever
4.1 Opdrachtgever dient UWCASSO onverwijld in kennis te stellen indien er zich omstandigheden
voordoen die een verandering in het te incasseren bedrag teweeg brengt.
4.2 Opdrachtgever dient alle relevante stukken welke betrekking hebben op de te incasseren
vordering aan UWCASSO correct en tijdig ter hand te stellen, hetwelk geldt gedurende de gehele
looptijd van de overeenkomst en waarbij opdrachtgever instaat voor de juistheid, volledigheid en
betrouwbaarheid van die informatie.
4.3 Opdrachtgever is verplicht de aan/door UWCASSO aangereikte informatie in het kader van de te
verrichten werkzaamheden geheim te houden, daaronder begrepen eventueel verstrekte
inlichtingen omtrent haar wederpartij, een en ander met inachtneming van de bepalingen uit de
Wet Bescherming Persoonsgegevens.
4.4 Opdrachtgever zal, na totstandkoming van de overeenkomst met UWCASSO, zelf geen
werkzaamheden meer (laten) verrichten.

5. Tarieven
5.1 Alle in deze algemene voorwaarden genoemde bedragen zijn exclusief de daarover
verschuldigde omzetbelasting.
5.2 Opdrachtgever is aan UWCASSO de hierna te noemen tarieven verschuldigd, ongeacht wanneer
de overeenkomst tot een einde komt. Indien en voor zover het UWCASSO mogelijk is de kosten bij
de wederpartij van opdrachtgever te verhalen, zal UWCASSO het ontvangen bedrag in haar
declaratie/afrekening verrekenen met haar tarieven.
5.3 In alle zaken waarin UWCASSO, gezien de aard van de opdracht, een dossier dient aan te leggen
en de gegevens van de zaak in haar administratie dient te verwerken, is aan haar een
basisvergoeding van minimaal € 99,00 verschuldigd. Indien op grond van deze algemene

voorwaarden en op basis van de werkzaamheden van UWCASSO een hoger bedrag verschuldigd is
ter zake van de aan UWCASSO verschuldigde incassoprovisie, vervalt de basisvergoeding.
5.4 De incassoprovisie bedraagt minimaal 15% over het geïncasseerde bedrag en wordt berekend
over alle bij opdrachtgever en UWCASSO ontvangen bedragen vanaf de dag na verzending van de
eerste sommatie. Hiermee wordt gelijkgesteld een door de wederpartij tegenover opdrachtgever
genomen tegenprestatie, een compensatie van vorderingen, dan wel een retournering van
geleverde goederen. Indien opdrachtgever de overeenkomst voortijdig en eenzijdig beëindigt en
UWCASSO heeft reeds werkzaamheden verricht, dan is UWCASSO gerechtigd tot berekening van de
incassoprovisie, uitgaande van volledige betaling van de vordering van opdrachtgever.
5.5 Alle door of namens UWCASSO gemaakte kosten en/of te betalen verschotten (zoals
proceskosten, informatiekosten en executiekosten) komen voor rekening van opdrachtgever,
rekening houdend met het bepaalde in artikel 5.2. van deze algemene voorwaarden en welke één
op één aan opdrachtgever worden doorbelast.
5.6 Voor spoedwerkzaamheden of werkzaamheden die in het weekend moeten worden verricht, kan
in overleg tussen UWCASSO en opdrachtgever een additioneel tarief worden berekend.
5.7 Voor zover nodig, gezien de omvang van de werkzaamheden en uitsluitend na voorafgaand
overleg met opdrachtgever, brengt UWCASSO voor de behandeling door een juridisch medewerker
een honorarium in rekening bij opdrachtgever. Deze bedraagt € 100,00 per uur voor een
medewerker met maximaal twee jaar werkervaring, € 125,00 per uur voor een medewerker met
twee tot vijf jaar werkervaring en € 150,00 per uur voor een medewerker met meer dan vijf jaar
werkervaring.
5.8 Opdrachtgever kan met UWCASSO schriftelijk overeenkomen dat wordt afgeweken van
bovengenoemde tarieven.

6. Voorschotten
6.1 UWCASSO is gerechtigd voor acceptatie of gedurende de uitvoering van enige opdracht een door
haar te bepalen voorschot te verlangen ter dekking van de te maken kosten en/of te betalen
verschotten.
6.2 UWCASSO hanteert daarnaast een saldomethode, welke inhoudt : in het geval dat voor een
opdrachtgever meerdere dossiers in behandeling zijn, wordt een eventueel positief saldo in het ene
dossier ten gunste van opdrachtgever, aangemerkt als een voorschot ter dekking van de nog te
maken kosten en/of te betalen verschotten in dat en de andere ten behoeve van opdrachtgever in
behandeling zijnde dossiers, tenzij met opdrachtgever andersluidende afspraken zijn gemaakt met
betrekking tot de tussentijdse afdrachten van de ontvangen gelden.

7. Betalingen

7.1 UWCASSO is gerechtigd door een opdrachtgever aan UWCASSO verschuldigde bedragen te
verrekenen met door haar in opdracht van dezelfde opdrachtgever geïncasseerde gelden.
7.2 UWCASSO is gerechtigd van de in opdracht van dezelfde opdrachtgever geïncasseerde gelden
een bepaald bedrag onder zich te houden bij wijze van voorschot als bedoeld in artikel 6 van deze
algemene voorwaarden.
7.3 Betalingen welke van de wederpartij van opdrachtgever worden ontvangen, strekken
respectievelijk in mindering op de kosten, vervolgens de rente en tenslotte de hoofdsom.
7.4 Declaraties van UWCASSO dienen binnen 14 dagen na factuurdatum door opdrachtgever aan
UWCASSO te worden voldaan, bij gebreke waarvan opdrachtgever een rentevergoeding
verschuldigd wordt van 1,5% per maand, te rekenen vanaf de vervaldatum van de factuur. Hierbij
wordt geen onderscheid gemaakt tussen tussentijdse declaraties of einddeclaraties.
7.5 Bij niet tijdige en/of onvolledige betaling van de declaraties, is opdrachtgever na een schriftelijke
ingebrekestelling in verzuim en brengt UWCASSO buitengerechtelijke incassokosten ad minimaal
15% van de verschuldigde hoofdsom in rekening bij de opdrachtgever met een minimum van €
99,00, tenzij de opdrachtgever een natuurlijk persoon, niet handelende in de uitoefening van een
beroep of bedrijf betreft. In dat geval worden de tarieven in rekening gebracht conform het Besluit
Vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten (Stb. 2012, 141).

8. Bewaarplicht
8.1 UWCASSO is niet verplicht de voor een te incasseren vordering ter beschikking gestelde stukken,
behoudens de originele gerechtelijke stukken alsmede onderhandse en authentieke akte, aan
opdrachtgever te retourneren.
8.2 UWCASSO is gerechtigd alle stukken onder zich te houden zolang declaraties c.q. voorschotten
niet door opdrachtgever zijn voldaan.

9. Aansprakelijkheid
9.1 De door UWCASSO opgegeven termijnen zijn indicatief. Overschrijding daarvan geeft
opdrachtgever geen recht op schadevergoeding, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid
aan de zijde van UWCASSO.
9.2 Opdrachtgever is verplicht UWCASSO in de gelegenheid te stellen gemaakte fouten,
onzorgvuldigheid of nalatigheid zijdens UWCASSO, mits tijdig gemeld, zoveel mogelijk ongedaan te
maken, de prestaties te completeren en/of schade te verminderen.
9.3 UWCASSO is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van de door of namens UWCASSO
gemaakte fouten, onzorgvuldigheid of nalatigheid, tenzij wordt aangetoond dat er sprake is van
opzet en/of grove schuld.

9.4 UWCASSO is nimmer aansprakelijk voor geleden bedrijfsschade en/of gevolgschade van
opdrachtgever, tenzij de verzekeraar van UWCASSO deze schade erkent en dekt.
9.5 Mocht UWCASSO toch aansprakelijk worden geacht, dan zal deze aansprakelijkheid het bedrag
dat voor de verrichte werkzaamheden in rekening is gebracht, dan wel de dekking welke door de
verzekeraar van UWCASSO wordt gegeven dan wel erkend, niet te boven gaan.
9.6 Opdrachtgever vrijwaart UWCASSO tegen alle aanspraken van derden voorkomend in een
situatie of geval als bedoeld is in artikel 9.3 van deze algemene voorwaarden. Zij zal tevens de kosten
van juridische bijstand in en buiten rechte, die UWCASSO te dezer maakt, vergoeden.
9.7 Opdrachtgever verbindt zich geen wijzigingen aan te brengen in de teksten van UWCASSO
zonder haar voorafgaande en schriftelijke toestemming en respecteert daarmee het auteursrecht op
bovengenoemde teksten.

10. Personeelsclausule
10.1 Opdrachtgever verbindt zich geen arbeidsovereenkomst aan te gaan, noch enige andere
overeenkomst te sluiten, die meebrengt dat de betrokken medewerker zijn werkzaamheden voor
opdrachtgever buiten UWCASSO om verricht, met medewerkers van UWCASSO, die zich hangende
de relatie tussen UWCASSO en opdrachtgever met de zaken van opdrachtgever hebben
beziggehouden. Onder UWCASSO wordt hier verstaan: UWCASSO en alle aan UWCASSO
gerelateerde (detacherings)bedrijven en (rechts)personen. Bij overtreding van voornoemde bepaling
verbeurt opdrachtgever een boete van € 50.000,00 voor iedere overtreding, onverminderd het recht
van UWCASSO vergoeding van de schade te vorderen.

11. Wijzigingen
11.1 UWCASSO is te allen tijde bevoegd deze algemene voorwaarden geheel of ten dele te wijzigen
of aan te vullen en zijn bindend vanaf de dag dat deze zijn gedeponeerd bij de Kamer van
Koophandel. Wijziging en/of aanvulling zal schriftelijk aan opdrachtgever worden medegedeeld,
onder toezending van een exemplaar van de nieuw geldende voorwaarden. Ingeval opdrachtgever
niet binnen een maand na toezending schriftelijk per aangetekende brief bezwaar maakt tegen
toepasselijkheid op de lopende overeenkomst(en), beheersen de nieuwe voorwaarden de lopende
overeenkomst(en). Indien opdrachtgever wel en tijdig bezwaar maakt, dan blijven de oude
voorwaarden van kracht.

12. Geschillen
12.1 Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door één partij als zodanig beschouwd
worden, voortvloeiende uit, met betrekking tot of verband houdende met de overeenkomst waarop
deze algemene voorwaarden toepasselijk zijn, zullen naar Nederlands recht worden beslist, zulks
voor de daartoe bevoegde rechter van het arrondissement ter plaatse waar UWCASSO gevestigd is,

behoudens voor zover bepalingen van dwingend recht anders voorschrijven. Uitsluitend de
Rechtbank Amsterdam is bevoegd kennis te nemen van geschillen tussen UWCASSO en
opdrachtgever.

Aldus opgemaakt te Amsterdam op 1 mei 2018 en gedeponeerd onder nummer ______________ bij
de Kamer voor Koophandel.